Navruzbekov Gamzat Abdulkadirovich

Department: Urology
Holds reception in branches:
K+31 on Lobachevskogo | st. Lobachevskogo, 42/4
K+31 West | Orshanskaya, 16/2; Ak. Pavlova, 22

Primary appointment: from 4950 ₽

Repeated appointment: from 4400 ₽