Department: Urology
Holds reception in branches:
K+31 on Lobachevskogo | st. Lobachevskogo, 42/4
K+31 West | Orshanskaya, 16/2; Ak. Pavlova, 22